Exjobb

Bakgrund

Korridoren – En passage eller en plats för arbete och paus?

-Ett undersökande kring rumsgestaltningens påverkan på människans beteende.

Korridoren är ett rum som många gånger är outnyttjat. Vi tenderar att bli högljudda eftersom det är det första rummet vi möter efter en lektion där koncentrationen varit hög. Vi använder mest rummet som passage. Vårt digitaliserade samhälle medför att vi är mer flexibla i vart vi befinner oss när vi arbetar. Därför är korridoren ett rum som skulle kunna nyttjas i större utsträckning om förutsättningar gavs. Projektet riktar sig i huvudsak mot högskolor då studenterna ofta saknar egna klassrum och är i behov av att nyttja gemensamma utrymmen för paus och arbete. Projektet utgår från en korridor i en av Chalmers byggnader och resultatet bygger på undersökningar i hur olika rumsliga element (flöden, färg, form, ljus och ljud) påverkar människans beteende. Det handlar såväl om utmaningen i att skapa förutsättningar för olika aktiviteter i korridoren, som att skapa hänsynstagande till varandra med hjälp av rumsliga faktorer.

Frågeställningar
Hur kan rumsgestaltningen i en korridor bidra till att förändra människans beteende och på så sätt uppnå en miljö som tillåter arbete och paus?
Hur kan rumsgestaltningen stärka korridorens funktion?